صیانت از نهاد خانواده - صیانت از نهاد خانواده

تحکیم خانواده، با همکاری قوه قضائیه در مورد مسائل حقوقی، مشاوره، فرهنگ‌سازی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و مهارت قبل و بعد از ازدواج برای زوج‌های جوان ، برنامه هایی با هدف تشکیل-تحکیم و تعالی خانواده ها از جمله اهداف مرکز صیانت از نهاد خانواده است.